Translations

ENGLISH

Are you safe at home?
Do you have somewhere to sleep tonight?

Bonnie’s is an all-female support service providing assistance and/or accommodation to women and their children who are homeless, at risk of homelessness or escaping domestic violence.

We may be able to assist with:

> Rapid re-housing
> Safe/secure accommodation
> Tenancy support

We can help with Court support, parenting support, plans to leave domestic violence safely, counselling, other services, financial advice and assistance and advocacy.

Contact Bonnie’s on 02 9729 0939 or
Domestic Violence Line 1800 65 64 63
or Link2home 1800 152 152 for accommodation.

ARABIC

هل تشعرين بأمان في المنزل؟
هل لديك مكان آخر للمبيت فيه هذه الليلة؟

Bonnie’s خدمة دعم تقدمها نساء فقط وتشمل مساعدة و/أو مسكن للمشرّدات أو المعرضات للتشرّد أو الهاربات من العنف المنزلي مع أطفالهن.

بإمكاننا تقديم المساعدة فيما يلي:

– إعادة عاجلة للإسكان
– تأمين مكان سكن مأمون وبعيد عن الخطر
– دعم في الاستئجار

بإمكاننا المساعدة في تقديم دعم في المحاكم ودعم في تربية الأطفال والتخطيط لمغادرة بيئة العنف المنزلي بأمان وتقديم المشورة والخدمات الأخرى وتقديم النصائح والمساعدة المالية والدفاع عن الحقوق.

يمكن الاتصال بـBonnie’s على الرقم 02 9729 0939 أو بخط العنف المنزلي (Domestic Violence Line)
1800 65 64 63 أو Link2home 1800 152 152 لشؤون السكن.

 

chinesebowl1-smallSIMPLIFIED CHINESE

你在家里安全吗?
你今晚有地方睡吗?

Bonnie‘s 是全部由女性组成的支持机构,为无家可归或有这样的风险或正在逃避家庭暴力的妇女和她们的孩子提供援助,包括提供膳宿。

我们也许能够提供下列帮助:

> 快速重新安排住房
> 安全可靠的膳宿
> 租房支持

我们能够以多种形式提供支持,包括法院支持、抚养儿女支持、计划安全地离开家庭暴力的环境、咨询、其他服务、财务咨询和援助、维权等。

请致电02 9729 0939与Bonnie‘s联系,或者致电1800 65 64 63与家庭暴力热线联系。膳宿请致电 1800 152 152与Link2home联系。

CROATIAN

Jeste li sigurni u svom domu?
Imate li gdje spavati noćas?

Bonnie’s je služba za potporu sa isključivo ženskim osobljem koja pruža pomoć i/ili smještaj ženama i njihovoj djeci ako nemaju doma ili postoji rizik da će ostati bez doma ili ako bježe od nasilja u kući.

Možda vam možemo pomoći sa

> brzim premještajem
> sigurnim/pouzdanim smještajem
> stanarskom potporom

Možemo pomoći s potporom na sudu, potporom za roditelje, planom da se sigurno napusti nasilje u domaćinstvu, savjetovanjem, drugim uslugama, financijskim savjetom i pomoći, te zastupanjem.

Kontaktirajte Bonnie’s na 02 9729 0939 ili telefonsku liniju za pomoć u slučaju nasilja u kući 1800 65 64 63 ili Link2home 1800 152 152 za smještaj.

FARSI

آیا در خانه امن هستید؟
امشب جایی برای خوابیدن دارید؟

Bonnie’s یک سرویس پشتیبانی است که کارکنان آن همه زن هستند و برای آن دسته از زنان و بچه‌هایشان که بی خانمانند یا در خطر بی خانمان شدن قرار دارند و یا از خشونت خانگی فرار می‌کنند کمک و / یا مسکن فراهم می‌کند.

ما ممکن است بتوانیم در این موارد کمک کنیم

– اسکان مجدد سریع
– مسکن امن / مطمئن
– پشتیبانی اجاره نشینی

ما می‌توانیم در امور پشتیبانی در دادگاه، پشتیبانی در بار آوردن فرزندان، طرح ترک محل خشونت خانگی با ایمنی، مشاوره، خدمات دیگر، راهنمایی مالی و کمک و طرفداری کمک کنیم.

با Bonnie’s به شماره 02 9729 0939 یا خط خشونت خانگی
1800 65 64 63 یا با Link2home 1800 152 152برای مسکن تماس بگیرید.

 

HINDI

क्या आप घर पर सुरक्षित हैं?
क्या आपके पास आज रात सोने के लिए कोई जगह है?

Bonnie’s केवल महिलाओं के लिए सहायता सेवा है जो उन महिलाओं व उनके बच्चों को सहायता व/या रहने का स्थान देती है जो बेघर हैं, जिनको बेघर होने का ख़तरा है या जो घरेलू हिंसा से बचना चाहती हैं।

हम इन चीज़ों में मदद कर सकते हैं

> तीव्रता से दुबारा घर प्रदान करवाना
> सुरक्षित/महफ़ूज़ रहने का स्थान
> किराए का घर लेने में सहायता

हम कोर्ट में भी सहायता दे सकते हैं, माता-पिता के लिए सहायता, घरेलू हिंसा में सुरक्षा से निकलने की योजनाएँ, काउन्सलिंग, अन्य सेवाएँ, वित्तीय सलाह, मदद व वकालत करना।

Bonnie’s से 02 9729 0939 या घरेलू हिंसा फ़ोन लाईन पर संपर्क करें आवास के लिए 1800 65 64 63 या Link2home 1800 152 152

KHMER

តើអ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅតាមផ្ទះឬទេ?
តើអ្នកមានកន្លែងណាទៀតដើម្បីដេកយប់នេះឬទេ?

Bonnie’s គឺជាសេវាផ្គត់ផ្គង់ស្រ្តីទាំងអស់ ផ្តល់ជូនជំនួយ និង/ឬទីស្នាក់អាស្រ័យទៅដល់ស្រ្តី និងកូនៗដែលគ្មាន ផ្ទះសម្បែង ឬប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែង ឬរត់គេចពីអំពើហិង្សាតាមផ្ទះ។

យើងខ្ញុំប្រហែលជាអាចជួយជាមួយនឹង

> ការរកបានផ្ទះសម្បែងយ៉ាងឆាប់រហ័ស
> ទីស្នាក់អាស្រ័យដែលមានសុវត្ថិភាព/សន្តិសុខ
> ការផ្គត់ផ្គង់អ្នកជួលទីលំនៅ

យើងខ្ញុំអាចជួយជាមួយនឹងការគាំទ្រនៅតុលាការ ការផ្គត់ ផ្គង់ក្នុងការចិញ្ចឹមកូន គម្រោងដើម្បីចាកចេញពីអំពើហិង្សា តាមផ្ទះដោយសុវត្ថិភាព ឱវាទណែនាំ សេវាឯទៀត ឱវាទផ្នែកប្រាក់កាស និងជំនួយ ហើយនិងការគាំទ្រ។

សូមទាក់ទង Bonnie’s តាមទូរស័ព្ទលេខ 02 9729 0939 ឬ ខ្សែទូរស័ព្ទអំពើហិង្សាតាមផ្ទះ1800 65 64 63 ឬ Link2home 1800 152 152 សម្រាប់ទីស្នាក់អាស្រ័យ។

KOREAN

가정에서 안전하신가요?
오늘 밤 잠을 잘 곳이 있나요?

Bonnie’s는 여성 지원 서비스로서 노숙자이거나 노숙자가 될 위험이 있거나 가정 폭력에서 도피하고 있는 여성 및 어린이에게 지원 및/혹은 숙소를 제공합니다.

본 기관에서 지원 가능한 사항:

> 신속한 숙소 주선
> 안전한 숙소
> 임차 지원

본 기관은 법정 지원, 양육 지원, 가정 폭력으로부터 안전한 도피 계획, 상담, 기타 서비스, 재정 조언 및 지원 그리고 옹호 서비스 등을 지원할 수 있습니다.

Bonnie’s에 02 9729 0939로 혹은 가정폭력 라인에 1800 65 64 63으로 혹은 Link2home에 1800 152 152로 연락하십시오.

SERBIAN

Да ли сте безбедни у својој кући?
Да ли имате где да спавате вечерас?

Bonnie’s је служба подршке за жене која пружа помоћ и/или обезбеђује смештај за жене и њихову децу које немају где да живе, постоји опасност да ће постати бескућници или које беже од породичног насиља.

Можемо да вам:

> Помогнемо да брзо нађете или добијете смештај
> Помогнемо око налажења безбедног/сигурног смештаја
> Пружимо подршку у вези станарских питања.

Можемо да вам помогнемо ако треба да идете на суд, пружимо родитељску подршку, помогнемо да напустите ситуацију у којој сте изложени породичном насиљу, дамо савете, финансијску помоћ и подршку и да вас заступамо.

Контактирајте Bonnie’s на 02 9729 0939 или назовите Domestic Violence Line (Телефонска служба за информације и помоћ у вези породичног насиља) 1800 65 64 63 или Link2home 1800 152 152 у вези смештаја.

SPANISH

¿Está usted segura en su casa?
¿Tiene algún lugar donde dormir esta noche?

Bonnie’s es un servicio de apoyo con personal femenino, que brinda ayuda y/o alojamiento a mujeres y sus niños si están sin hogar, en riesgo de quedarse sin hogar, o escapando de la violencia doméstica.

Es posible que podamos ayudar con

> Rápida re-ubicación habitacional
> Alojamiento seguro
> Apoyo para arriendo

Podemos ayudar brindando apoyo en el juzgado, apoyo para crianza de los niños, planes para salir de la violencia doméstica sin peligro, asesoramiento/orientación, otros servicios, asesoramiento financiero, asistencia y defensa.

Contacte a Bonnie’s llamando al 02 9729 0939 o la Línea para Violencia Doméstica 1800 65 64 63 o Link2home 1800 152 152 para alojamiento.

VIETNAMESE

Bạn có cảm thấy an toàn ở nhà mình không?
Bạn đã có được chỗ ngủ cho đêm nay không?

Bonnie’s là một dịch vụ hỗ trợ dành cho phụ nữ nhằm để trợ giúp và/hoặc cung ứng chỗ ở cho phụ nữ và con em của họ mà vô gia cư, có nguy cơ lâm cảnh vô gia cư hoặc đang thoát khỏi nạn bạo hành gia đình.

Chúng tôi có thể giúp đỡ trong việc

> Giúp tìm chỗ ở nhanh chóng
> Chỗ ở an toàn/đảm bảo
> Hỗ trợ về việc thuê nhà

Chúng tôi có thể giúp đỡ với hỗ trợ về Tòa án, hỗ trợ cho các bậc cha mẹ, kế hoạch an toàn thoát khỏi nạn bạo hành gia đình, tư vấn, các dịch vụ khác, hướng dẫn và trợ giúp tài chánh và giúp bênh vực.

Hãy liên lạc Bonnie’s qua số 02 9729 0939 hoặc Đường dây giúp đối phó nạn Bạo hành Gia đình (Domestic Violence Line) Gọi đến 1800 65 64 63 hoặc Link2home 1800 152 152 để được giúp đỡ chỗ ở.